عمده این فروشنده‌‌‌ها، مالکان واحدهای مسکونی نوساز هستند و بخشی از مالکان واحدهای مسکونی تا ۱۰ سال نیز در این گروه جای دارند. بررسی‌‌‌ها درباره علت این مقاومت نشان می‌دهد نوسانات اخیر قیمت ارز این مقاومت را تشدید کرده است؛ مالکان این واحدها که عمدتا سازنده هستند توقع دارند بتوانند از طریق فروش واحدهای نوساز با نرخ‌های پیشنهادی دلخواه، هزینه پروژه‌‌‌های جدید به اضافه حاشیه سود مدنظرشان را تامین کنند. در جدول زیر برخی از فایل‌‌‌های فروش آپارتمان با عمربنای تا ۱۰ سال که روز گذشته به بازار مسکن شهر تهران عرضه شد، آمده است.

15 copy